PROJEKTY UE

O projekcie

Projekt pt. „Maluchy i Spółka” Oddział Hallera, nr RPDS.08.04.01-02-0013/19 jest realizowany przez HIC & HOC EDUKACJA sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wartość projektu: 2 449 092,90 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 079 182,90 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny

Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka 57 rodzicom/opiekunom prawnym z M. Wrocław, powiatu wrocławskiego i gmin ościennych w okresie 24 miesięcy od 01-09-2019 do 31-08-2021 r.

Okres realizacji projektu: od 08.04.2019 do 31.08.2021.

Grupę docelową projektu stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, zamieszkujący M. Wrocław i gminny ościenne (woj. dolnośląskie), które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym:

1) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały

karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie 20 os (19K,1M);

2) osoby pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3 – łącznie 37 os (37K).

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Data dzielenia wsparcia: od 02-11-2019 do 31-08-2021

Godziny udzielenia wsparcia: 7:00 – 17:00

Adres realizacji wsparcia: Żłobek Maluchy&Spółka oddział Hallera, al. gen. Józefa Hallera 130-132, Wrocław

Placówka jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru do projektu „Maluchy i Spółka” Oddział Hallera.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby, które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka spełniające następujące kryteria obligatoryjne:

 1. Zamieszkanie na terenie M. Wrocław lub gmin ościennych (woj. Dolnośląskie);
 2. Status na rynku pracy:
  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (nieaktywne zawodowo), pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym albo
  2. osoby pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3
 3. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia
 4. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tydzień życia na dzień planowanego objęcia wsparciem, tj. opieką w żłobku);

Dodatkowe punkty (+1 pkt za spełnienie każdego kryterium) będą przyznawane w następujących przypadkach:

 1. Niepełnosprawność uczestnika projektu lub dziecka
 2. Wielodzietność (min. 3 dzieci)
 3. Samotne wychowywanie dziecka
 4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 15-06-2019 r. do 31-10-2019

Szczegóły pod numerem telefonu: 533 217 533 ue@maluchyispolka.pl

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny

 Zapytania ofertowe

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę kateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Niepublicznego Żłobka „Maluchy i Spółka” w ramach realizacji projektu  pn. „Maluchy i Spółka” Oddział Hallera,  nr projektu  RPDS.08.04.01-02-0013/19 informujemy, iż Zamawiający udzielił zamówienia firmie:

Sheridan Catering Seweryn Wawrzyniak, ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław